Korallo Kupní smlouva

Kupní smlouva

Korallo.cz s.r.o.

se sídlem Běhounská 115/4, Brno, 602 00 Brno

zastoupená Zdeňkem Barabášem, jednatelem

IČO: 05470919

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 95532 C

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé 

osoba, která si objednala zboží přes internetový obchod korallo.cz prostřednictvím elektronického formuláře specifikována údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři

(dále jen „Kupující“) na straně druhé

uzavřeli tuto

kupní smlouvu:

I.

Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetových stránek http://korallo.cz. Bližší určení prodávaného zboží je dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

II.

Kupní cenu (jsme plátci DPH) odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě na internetových stránkách http://korallo.cz a je specifikována dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

III.

Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího, nebo kdy bude částka předána prodávajícímu nebo osobě jím pověřené. V případě, že nebude částka uhrazena včas, je prodávající oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.

IV.

Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady po kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.

V.

Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který kupující uvedl.

VI.

Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s nabytím vlastnického práva.

VII.

Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Je-li kupující spotřebitelem, má právo odstoupit také ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

VIII.

Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a dále Obchodními podmínkami ke kupní smlouvě pro internetový obchod http://korallo.cz, s kterými se kupující seznámil a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailů.

Obě strany si smlouvu přečetly a s obchodními podmínkami se seznámily a obsahem všech těchto dokumentů souhlasí.

 

 

                  Prodávající                                                                                       Kupující